FREE Italy IPTV Links M3U Playlist 07-03-2017

Download M3U List 

#EXTINF:-1,------|ITALIA|-----

#EXTINF:-1,by:freshiptv.com
https://s24.postimg.org/e7zsdb3at/freshiptv.jpg
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1434.ts
#EXTINF:-1,IT|Rai 1 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/388.ts
#EXTINF:-1,IT|Rai 2 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/389.ts
#EXTINF:-1,IT|Rai 3 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/390.ts
#EXTINF:-1,IT|Rai 4 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/391.ts
#EXTINF:-1,IT|Rai 5 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/392.ts
#EXTINF:-1,IT|Italia 1 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1579.ts
#EXTINF:-1,IT|Rete 4 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1581.ts
#EXTINF:-1,IT|Canale 5 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1580.ts
#EXTINF:-1,IT|Rai News
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1622.ts
#EXTINF:-1,IT|Rai Movie
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1310.ts
#EXTINF:-1,IT|Rai Scuola
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/397.ts
#EXTINF:-1,IT|Rai Premium
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/398.ts
#EXTINF:-1,IT|Rai Gulp
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/393.ts
#EXTINF:-1,--|IT RAGAZZI|--
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1437.ts
#EXTINF:-1,IT|Rai Yoyo
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/394.ts
#EXTINF:-1,IT|Disney Junior HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/414.ts
#EXTINF:-1,IT|Disney Channel HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/837.ts
#EXTINF:-1,--|IT CINEMA|--
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1433.ts
#EXTINF:-1,IT|Axn
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1236.ts
#EXTINF:-1,IT|Fox HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1144.ts
#EXTINF:-1,IT|Fox Comedy HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1145.ts
#EXTINF:-1,IT|Fox Life
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/424.ts
#EXTINF:-1,IT|Fox Crime HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/425.ts
#EXTINF:-1,IT|Fox Animation
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/426.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky 3D
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1244.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Uno HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1243.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Atlantic
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1143.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Cinema 1
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/408.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Cinema 24 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/409.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Cinema Max HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/410.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Cinema Family
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/411.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Cinema Comedy HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/412.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Cinema Passion HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1141.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Cinema Oscar HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1142.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Cinema Cult HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1140.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Cinema Classic HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/413.ts
#EXTINF:-1,--|IT SPORT|--
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1435.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Sport 1 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/420.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Sport 2 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1232.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Sport 3 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/417.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Sport 24 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1235.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Sport F1 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/422.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Calcio 1
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1233.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Calcio 2
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1234.ts
#EXTINF:-1,IT|Super Tennis HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1149.ts
#EXTINF:-1,IT|Fox Sports HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1147.ts
#EXTINF:-1,IT|Sky Moto Gp HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1336.ts
#EXTINF:-1,--|IT CULTURE|--
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1436.ts
#EXTINF:-1,IT| Nat Geo Wild
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/416.ts
#EXTINF:-1,IT|Nat Geo People
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/433.ts
#EXTINF:-1,IT|National Geo
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/415.ts
#EXTINF:-1,IT|Discovery Science
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/419.ts
#EXTINF:-1,IT|Discovery
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/418.ts
#EXTINF:-1,IT|Caccia Pesca
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1308.ts
#EXTINF:-1,IT|Discovery Travel HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1148.ts
#EXTINF:-1,IT|Animal Planet
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/836.ts
#EXTINF:-1,--|IT MEDIASET|--
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1422.ts
#EXTINF:-1,IT|Premium Sport HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/439.ts
#EXTINF:-1,IT|Premium Sport 2 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/423.ts
#EXTINF:-1,IT|Premium Calcio 1
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1241.ts
#EXTINF:-1,IT|Premium Crime HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/835.ts
#EXTINF:-1,IT|Premium Crime 24 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1238.ts
#EXTINF:-1,IT|Premium Cinema HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/427.ts
#EXTINF:-1,IT|Premium Cinema 2 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/428.ts
#EXTINF:-1,IT|Premium Cinema 24 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/429.ts
#EXTINF:-1,IT|Premium Action HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/430.ts
#EXTINF:-1,IT|Premium Action 24 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/431.ts
#EXTINF:-1,IT|Premium Energy HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/435.ts
#EXTINF:-1,IT|Premium Emotion HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/436.ts
#EXTINF:-1,IT|Premium Comedy HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/432.ts
#EXTINF:-1,IT|Premium Stories HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/434.ts
#EXTINF:-1,IT|Premium Joi HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1237.ts
#EXTINF:-1,--|IT PPV|--
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1432.ts
#EXTINF:-1,IT|Primafila 1 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/440.ts
#EXTINF:-1,IT|Primafila 2 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/441.ts
#EXTINF:-1,IT|Primafila 3 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/442.ts
#EXTINF:-1,IT|Primafila 4 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/443.ts
#EXTINF:-1,IT|Primafila 5 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/444.ts
#EXTINF:-1,IT|Primafila 6 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1112.ts
#EXTINF:-1,IT|Primafila 7 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1113.ts
#EXTINF:-1,IT|Primafila 8 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1114.ts
#EXTINF:-1,IT|Primafila 9 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1115.ts
#EXTINF:-1,IT|Primafila 10 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1245.ts
#EXTINF:-1,IT|Primafila 17 HD
http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1122.ts